Türkiye'nin İlk Online Proje Danışmanlığı Platformu

Onlarca mimar yangın danışmanlığını ilk burada aldı.

biz Ne Yaparız?

Mülkünüze iskan ve işletme ruhsatı alabilmek için gerekli olan yangın projenizi oluşturup
İtfaiye Raporu (İtfaiye Uygunluk Belgesi) alırız
ya da
Onaylatamadığınız yangın projeniz için
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun
en ekonomik çözümleri üreterek
projenizi onaylatırız

Yangınprojeleri.com Nasıl Çalışır?

başlıca uzmanlık alanlarımız

Tecrübelerimize istinaden yangın projesini oluşturarak İtfaiye Uygunluk Raporu almakta uzmanlaştığımız yapı biçimlerinden başlıcaları:

Konut
AVM
Ofis
Mağaza
Fabrika
Hastane
Yurt
Otel

hizmet verdiğimiz alanlar

Yangın güvenlik Danışmanlığı


Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması.
Raporun sunumu ardından, gerekli alt sistemlerle birlikte ihale kiti ve şartnamenin hazırlanarak teslim edilmesi.
İhale süreci için danışmanlık hizmeti verilmesi. Toplanan tekliflerin uygunluğunun kontrolü. Müteahhit firma ile gerçekleştirilecek sözleşme için danışmanlık hizmeti verilmesi
Montaj denetimi. Yapım aşamasında yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü
Sistemin teslim aşamasında testlere nezaret edilerek “olur” verilmesi.
Muayyen veya gayrı muayyen zamanlarda yapılanmanın denetimi ve sonuçların raporlaştırılması.
Tesis dahilinde meydana gelebilecek fizik veya üretim süreci ile ilgili değişikliklerin yangın yapılanmasına etkilerinin incelenerek sisteme uyarlanması.


Check-up / Risk Analizi

Mevcut yapılanma üzerinden kontrol sonuçları ve önerilerin raporlaştırılması


Yangın Talimatı ve Ekiplerinin Oluşturulması

Tesise uygun, Rutin ve Acil Durum Yangın Talimatı’nın İSO 9000 ve NFPA standartlarına uygun olarak hazırlanması
Standartlarda belirlenen kontroller için check listlerin oluşturulması
Talimatlar çerçevesinde yangın ekipleri ve kriz masası uygulamasının oluşturulması
Oluşturulan ekipler için özel eğitim verilmesi ve raporlaştırılması
Ekiplere ve çalışanlara yangın tatbikatlarının yaptırılması, sonuçların görseller eşliğinde raporlaştırılarak sunulması


Yangın Güvenliği Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

 • Proje Danışmanlık Hizmetleri
 • Yerinde Denetim Hizmetleri
 • Ekspertiz Ön raporlama Hizmetleri
 • Yangın Senaryosu Hazırlama Hizmetleri

Güvenlik

Güvenlik danışmanlığı ister bir güvenlik şirketinden hizmet alınsın isterse kendi güvenlik kadrosu ile çalışan proje olsun, sağlam ve kaliteli bir güvenlik için oldukça yararlı bir hizmet olduğu, böylelikle var olan güvenlik anlayışının sürekli ve belirli kriterler ile test edildiği bir güvenlik sistemidir.

Firmamız, bağımsız danışmanlık” kavramının, dünya standartlarında kabul görmüş ayrılmaz bir gereği olarak, ilgi alanına giren konularda eleman hizmeti vermemekte, malzeme satışı yapmamaktadır. Güvenlik sisteminizin aynı zamanda personel hizmeti veya ekipman satışı yapan, dolayısıyla tarafsız kalamayacak firmalar eliyle tasarlanması daima büyük bedellere uzanan yanlış sonuçlara ve ölü yatırımlara yol açmaktadır.

Acil Durum Planlaması ve Yönetimi


Acil Eylem Planı Gerekliliği;

Acil Durum Planlaması ve Yönetimi, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Acil durumlar için plan hazırlama zorunluluğu getirdiği işyerlerinden, planının uygulama adımlarının takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olunması amacıyla yılda en az bir defa tatbikat yapılması gerekliliği getirmiştir.

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önlemesi, koruması, tahliyesi ile yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ve bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi gerekmektedir.

Acil durum; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Planı; işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.


Acil Durum Planlaması ve Yönetimi Kapsamında Hizmetlerimiz


 • Acil Durum Yönetim Planlaması
 • Temel Yangın Güvenlik Eğitimi
 • Yangın Söndürme Tatbikatı
 • Acil Durum Tahliye Tatbikatı
 • Acil Durum Tahliye Planı

Seveso Hakkında


BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


SEVESO II

Bilindiği üzere endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, kazalara karşı hazırlıklı olma ve kazanın gerçekleşmesi durumunda müdahale ile 96/82/EC sayılı Tehlikeli maddeleri içeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifi’nin (Seveso II Direktifi) ülkemiz mevzuatına uyumu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca Türkiye’de Seveso II Direktifi’nin Uyumlaştırılması Projesi gerçekleştirilmiştir ve proje çıktısı olarak Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik çalışmaları tamamlanmış ve Yönetmelik 1811 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.


Yönetmelik daha sonra “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ” olarak 31 Aralık 2013 tarihinde yenilendi ve yürürlüğe girdi.


Çevre Kanununun 12.Maddesi 4. Paragrafında yer alan

(Değişik:26/04/2006-5491/9md.) …..ilgiler çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetleri ile ilgili olarak, kullandıkları hammadde yakıt, Çıkardıkları ürün ve atıklar ile üretim şemalarını, acil durum planlarını izleme sistemleri ve kirlilik raporları ile diğer bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde Bakanlığa veya yetkili denetim birimine bilgi vermek zorundadırlar….)’’hükmü gereğince ve yürütülmekte olan çalışmaların devamı olarak alt ve üst seviyeli tesisleri belirlemek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi kazalara karşı hazırlıklı olma ve müdahale aşamalarında koordineli hareket etmek ülkemizde söz konusu yönetmelik kapsamında bulunan Seveso tesislerini belirlemek amacıyla tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayicilerin Çevre Bakanlığının hazırladığı online.cevre.gov.tr sayfasından bildirimde bulunmaları gerekmektedir.


Bildirimle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


Bu bağlamda söz konusu Kanun’un ilgili maddesi gereğince ve yürütülmekte olan çalışmaların destekleyici olarak tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayi tesislerinin Bakanlığa bildirim yapmaları gerekmektedir.


Ayrıca SEVESO II yönetmeliği 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 29. maddesine de eklenmiş denetleme sorumluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da verilmiştir.


Bildirimlerini yapan ve alt veya üst seviyeli olarak belirlenmiş kurumların yerine getirmesi gereken farklı sorumluluklar bulunmaktadır.

Yangın Bilirkişilik Hizmetleri


Yangın Bilirkişilik Hizmetleri, Yangınların çıkış sebeplerinin ve nedenlerinin uzman kişilerce tespit edilmesi, adaletin yerini bulması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu durum yangın istatistiklerinin doğruluğunu ve dolayısıyla da yangınlara karşı alınması gereken tedbir ve düzenlerin kolayca hayata geçirilmesine neden olur.


Bilirkişi hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan o kişinin uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır.


İşte Yangın Bilirkişiliği, yangından hemen veya belli bir süre sonra, belli bir sistem ve metod dahilinde, sebep sonuç ilişkisi ve yangının kimyasına da bağlı kalarak, metodik olarak yangın sebebini araştıran bir bilim dalıdır.


Yangın Bilirkişiliği Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

 • Olay yeri Keşif Hizmetleri
 • Yangın Çıkış Sebebi Tespit Hizmetleri

İtfaiye Raporu (İtfaiye uygunluk belgesi)


İtfaiye Raporu, Binaların iskan ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli olan belgelerden biri olan itfaiye uygunluk belgesi (itfaiye raporu), yangın raporu diye tabir edilen aslında yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu veya itfaiye uygunluk belgesi olan belgedir. Bir işyerinin itfaiye raporu alabilmesi, içinde bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygunluğuna bağlıdır.


İtfaiye Uygunluk Belgesine sahip olabilmek için neler gereklidir?

 • Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Yangın merdivenlerinin yönetmeliklere uygunluğu.
 • Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu.
 • Yangın merdivenleri havalandırma sisteminin uygunluğu.
 • Elektrik ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu.
 • Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın söndürme cihazlarının uygunluğu.
 • Basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu.
 • Duman dedektör tesisatının uygunluğu.
 • Yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu.
 • Sulu yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın dolap sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın hidrantlarının uygunluğu.
 • Gazlı yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Karbondioksit söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • FM200 gazlı söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • N2 Azot gazlı söndürme sistemleri.
 • Argon gazlı yangın söndürme sitemleri.

yangın danışmanlığı

Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması.
Raporun sunumu ardından, gerekli alt sistemlerle birlikte ihale kiti ve şartnamenin hazırlanarak teslim edilmesi.
İhale süreci için danışmanlık hizmeti verilmesi. Toplanan tekliflerin uygunluğunun kontrolü. Müteahhit firma ile gerçekleştirilecek sözleşme için danışmanlık hizmeti verilmesi
Montaj denetimi. Yapım aşamasında yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü
Sistemin teslim aşamasında testlere nezaret edilerek “olur” verilmesi.
Muayyen veya gayrı muayyen zamanlarda yapılanmanın denetimi ve sonuçların raporlaştırılması.
Tesis dahilinde meydana gelebilecek fizik veya üretim süreci ile ilgili değişikliklerin yangın yapılanmasına etkilerinin incelenerek sisteme uyarlanması.


Check-up / Risk Analizi

Mevcut yapılanma üzerinden kontrol sonuçları ve önerilerin raporlaştırılması


Yangın Talimatı ve Ekiplerinin Oluşturulması

Tesise uygun, Rutin ve Acil Durum Yangın Talimatı’nın İSO 9000 ve NFPA standartlarına uygun olarak hazırlanması
Standartlarda belirlenen kontroller için check listlerin oluşturulması
Talimatlar çerçevesinde yangın ekipleri ve kriz masası uygulamasının oluşturulması
Oluşturulan ekipler için özel eğitim verilmesi ve raporlaştırılması
Ekiplere ve çalışanlara yangın tatbikatlarının yaptırılması, sonuçların görseller eşliğinde raporlaştırılarak sunulması


Yangın Güvenliği Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

 • Proje Danışmanlık Hizmetleri
 • Yerinde Denetim Hizmetleri
 • Ekspertiz Ön raporlama Hizmetleri
 • Yangın Senaryosu Hazırlama Hizmetleri

Güvenlik

Güvenlik danışmanlığı ister bir güvenlik şirketinden hizmet alınsın isterse kendi güvenlik kadrosu ile çalışan proje olsun, sağlam ve kaliteli bir güvenlik için oldukça yararlı bir hizmet olduğu, böylelikle var olan güvenlik anlayışının sürekli ve belirli kriterler ile test edildiği bir güvenlik sistemidir.

Firmamız, bağımsız danışmanlık” kavramının, dünya standartlarında kabul görmüş ayrılmaz bir gereği olarak, ilgi alanına giren konularda eleman hizmeti vermemekte, malzeme satışı yapmamaktadır. Güvenlik sisteminizin aynı zamanda personel hizmeti veya ekipman satışı yapan, dolayısıyla tarafsız kalamayacak firmalar eliyle tasarlanması daima büyük bedellere uzanan yanlış sonuçlara ve ölü yatırımlara yol açmaktadır.

Acil Durum Planlaması ve Yönetimi


Acil Eylem Planı Gerekliliği;


Acil Durum Planlaması ve Yönetimi, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Acil durumlar için plan hazırlama zorunluluğu getirdiği işyerlerinden, planının uygulama adımlarının takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olunması amacıyla yılda en az bir defa tatbikat yapılması gerekliliği getirmiştir.

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önlemesi, koruması, tahliyesi ile yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ve bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi gerekmektedir.

Acil durum; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Planı; işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.


Acil Durum Planlaması ve Yönetimi Kapsamında Hizmetlerimiz


 • Acil Durum Yönetim Planlaması
 • Temel Yangın Güvenlik Eğitimi
 • Temel Yangın Güvenlik Eğitimi
 • Yangın Söndürme Tatbikatı
 • Acil Durum Tahliye Tatbikatı

Seveso Hakkında


BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


SEVESO II

Bilindiği üzere endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, kazalara karşı hazırlıklı olma ve kazanın gerçekleşmesi durumunda müdahale ile 96/82/EC sayılı Tehlikeli maddeleri içeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifi’nin (Seveso II Direktifi) ülkemiz mevzuatına uyumu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca Türkiye’de Seveso II Direktifi’nin Uyumlaştırılması Projesi gerçekleştirilmiştir ve proje çıktısı olarak Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik çalışmaları tamamlanmış ve Yönetmelik 1811 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.


Yönetmelik daha sonra “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ” olarak 31 Aralık 2013 tarihinde yenilendi ve yürürlüğe girdi.


Çevre Kanununun 12.Maddesi 4. Paragrafında yer alan

(Değişik:26/04/2006-5491/9md.) …..ilgiler çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetleri ile ilgili olarak, kullandıkları hammadde yakıt, Çıkardıkları ürün ve atıklar ile üretim şemalarını, acil durum planlarını izleme sistemleri ve kirlilik raporları ile diğer bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde Bakanlığa veya yetkili denetim birimine bilgi vermek zorundadırlar….)’’hükmü gereğince ve yürütülmekte olan çalışmaların devamı olarak alt ve üst seviyeli tesisleri belirlemek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi kazalara karşı hazırlıklı olma ve müdahale aşamalarında koordineli hareket etmek ülkemizde söz konusu yönetmelik kapsamında bulunan Seveso tesislerini belirlemek amacıyla tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayicilerin Çevre Bakanlığının hazırladığı online.cevre.gov.tr sayfasından bildirimde bulunmaları gerekmektedir.


Bildirimle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen irtibata geçiniz.


Bu bağlamda söz konusu Kanun’un ilgili maddesi gereğince ve yürütülmekte olan çalışmaların destekleyici olarak tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayi tesislerinin Bakanlığa bildirim yapmaları gerekmektedir.


Ayrıca SEVESO II yönetmeliği 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 29. maddesine de eklenmiş denetleme sorumluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da verilmiştir.


Bildirimlerini yapan ve alt veya üst seviyeli olarak belirlenmiş kurumların yerine getirmesi gereken farklı sorumluluklar bulunmaktadır.

Yangın Bilirkişilik Hizmetleri


Yangın Bilirkişilik Hizmetleri, Yangınların çıkış sebeplerinin ve nedenlerinin uzman kişilerce tespit edilmesi, adaletin yerini bulması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu durum yangın istatistiklerinin doğruluğunu ve dolayısıyla da yangınlara karşı alınması gereken tedbir ve düzenlerin kolayca hayata geçirilmesine neden olur.


Bilirkişi hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan o kişinin uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır.


İşte Yangın Bilirkişiliği, yangından hemen veya belli bir süre sonra, belli bir sistem ve metod dahilinde, sebep sonuç ilişkisi ve yangının kimyasına da bağlı kalarak, metodik olarak yangın sebebini araştıran bir bilim dalıdır.


Yangın Bilirkişiliği Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

 • Olay yeri Keşif Hizmetleri
 • Yangın Çıkış Sebebi Tespit Hizmetleri

İtfaiye Raporu (İtfaiye uygunluk belgesi)


İtfaiye Raporu, Binaların iskan ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli olan belgelerden biri olan itfaiye uygunluk belgesi (itfaiye raporu), yangın raporu diye tabir edilen aslında yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu veya itfaiye uygunluk belgesi olan belgedir. Bir işyerinin itfaiye raporu alabilmesi, içinde bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygunluğuna bağlıdır.


İtfaiye Uygunluk Belgesine sahip olabilmek için neler gereklidir?

 • Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Yangın merdivenlerinin yönetmeliklere uygunluğu.
 • Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu.
 • Yangın merdivenleri havalandırma sisteminin uygunluğu.
 • Elektrik ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu.
 • Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın söndürme cihazlarının uygunluğu.
 • Basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu.
 • Duman dedektör tesisatının uygunluğu.
 • Yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu.
 • Sulu yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın dolap sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın hidrantlarının uygunluğu.
 • Gazlı yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Karbondioksit söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • FM200 gazlı söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • N2 Azot gazlı söndürme sistemleri.
 • Argon gazlı yangın söndürme sitemleri.

referanslarımız

Çalışmaktan dolayı mutlu olduğumuz referanslarımızdan bazıları:

vizyonumuz & biz kimiz?

Yanginprojeleri.com ailesi olarak işimizi ve iş arkadaşlarımızı çok seviyoruz ve değer veriyoruz.


Sözünde durmanın firmanın güvenilir olduğunu ispatlarlar felsefesinden hareket ederek takım arkadaşlarımız ve müşterilerimiz verdiğimiz söze dayanarak çalışmalarını organize ederler. Zamanlama bizim için önemlidir, buna özen gösterir, söz verildiği tarihlere işlerimizi yetiştiririz. Güvenilirliğimizi koruruz. Hedefimiz müşterilerimizle uzun süreli çalışmaktır. Bunu bilerek çalışırız. Müşterinin ihtiyaçlarını analiz eder, iş stratejisine uygun çözümler sunarız. İşimizi yaparken detaylara önem veririz.

Ancak, detaylar içinde boğulmaz, hangi detayın önemli olduğunu değerlendiririz. Böylece müşterilerimizin gereksiz zaman kayıpları yaşamasını önleriz.

whatsapp icon